مقاله روند آموزش زنان از آغاز نوگرايي تا پايان عصر رضاشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روند آموزش زنان از آغاز نوگرايي تا پايان عصر رضاشاه :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :22

روند آموزش مدرن زنان مسیری پرپیچ و خم, طولانی و با دشواری ها و مبارزه هایفراوان بود . ا ز آنجایی که ورود هر کالا یا پدیده نوین غربی به کشور با موانعی روبرو بود ومخالفان و موافقانی داشت, نیروهای پیشرو برای کاهش شکاف بین فضای سنتی و مدرن وجلوگیری از مقاومت های ذهنی مقابله با پدیده های نو, راهکارهایی به کار می بستند که درقالب شکل و محتوا بازتاب می یافت . آموزش زنان در سه موج تحول پیش از مشروطه ازاقبال زیادی برخوردار نشد و تأسیس نخستین مدارس دخترانه در سالهای پیش از مشروطهبه شکست انجامید و تا پیدایش مشروطه فقط منحصر به مدارس خارجی شد . مجلس اولارمغانی برای مدارس دختران به همراه نداشت . مجلس دوم دست آوردهای بسیاری بههمراه داشت و این روند تا سالهای پس از جنگ اول جهانی و دوره رضاشاه همچنان رو بهگسترش بود

لینک کمکی