مقاله زندگي در ديوان « اغاني الحياه » ابي القاسم الشابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله زندگي در ديوان ( اغاني الحياه ) ابي القاسم الشابي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :27

ابوالقاسم شابی دارای دو نوع اشعار است : اشعاری که مربوط به مرگ و اشعاری کهمربوط به زندگی است در هر دو دسته از این سروده ها شابی دیدگاه های فلسفی خود راآزادی » نسبت به مرگ و زندگی بیان می کند و تنها هدفش از بیان این دو دیدگاه رسیدن بهاست, که تنها راه رسیدن به این دو هدف از طریق زندگی « آرامش درونی » و « مطلقامکان پذیر است چه در طبیعت و چه در ماورائیات, زیرا طبیعت را سراسر نشانه های ذاتپاک الهی می داند و با پناه بردن به آن, به آرامش می رسد و زندگی در ماورائیات برای اونوعی تسکین است چرا که به اصل پاک خود پیوسته است و در واقع مرگ برای او زندگیدوباره است.ابوالقاسم شابی عشق, امید و ایمان به زندگی را راز بقا و جاودانگی و رهایی م یداند.

لینک کمکی