مقاله قياس خاصية تنوع المفردات في الاسلوب دراسة تطبيقية لقصائد » البردة « لکعب بن زهير و البوصيري و لأحمد شوقي « نهج البردة

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله قياس خاصية تنوع المفردات في الاسلوب دراسة تطبيقية لقصائد ) البردة ( لکعب بن زهير و البوصيري و لأحمد شوقي ( نهج البردة :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :28

کلمات به کار گرفته شده توسط یک شاعر یا نویسنده در اثر ادبی از ویژگی های خـاصسبک او به شمار رفته و نمایان گر غنای لفظی و شخصیت و جایگاه او در میان همـکـارانـشمی باشد . سنجش مقایسه ای تنوع کلمات موجود در چند اثر ادبی می تواند پاسخ گـوی ایـنسؤالات باشد که کدام یک از این آثار در مقایسه با بقیه از غنای نسبی بیشتری بـرخـورداراست؟ و چگونه تنوع در کلمات در ترکیب یک اثر ادبی به کار رفته است؟ و سرانجام این کـهچه عواملی می تواند در این ویژگی ها تأثیرگذار باشد؟در این مقاله با استناد به روش سنجش » جونسون « سعی شده است پژوهش تطبیـقـیمیان قصائد نبوی » برده « کعب بن زهیر و بوصیری و » نهج البرده « احمد شوقی انجام پذیـردبا توجه به این که این قصائد علیرغم اختلاف زمانی از یک محتوا و موضوع و کمی ت تقـریـبـاًیکسانی برخوردار هستند و در این راستا نسبت کلی, میانگین نسبت و نسبت نزولی تـنـوعواژگان قصاید استخراج و مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته است تا میزان ابتکار یا تقلید وتأثیرپذیری این شاعران در عرصه واژگان مشخص شود

لینک کمکی