مقاله ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده ي چهارم تا ششم هجري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده ي چهارم تا ششم هجري :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

اصفهان نامی آشنا در تاریخ و فرهنگ و ادبیات عربی است زیرا بزرگان و نامورانبسیاری که از آنان, کتاب ها و آثار پربها و ارزشمند باقی مانده منسوب به این شهر می باشندالبته برخی از این بزرگان منسوب به اصفهان اگرچه در خاندان اصفهانی پای به عرصه وجودنهاده اند اما در این شهر نزیسته اند .زبان و ادبیات عربی در اصفهان از قرن چهارم هجری شکل می گیرد و در قرون پنجم وششم به اوج خود می رسد به طوری که در سده 4 ق, اصفهان, بغداد ثانی لقب یافت .در بررسی مقاله ادبيات منظوم عربي در اصفهان از سده ي چهارم تا ششم هجري به مضامینمدیحه سرایی, اشعارحکمی و وصف که بیش از سایر موارد در میان سروده ها به چشممی خورد و نقطه مشترک میان اکثر آن هاست پرداخته شده است .

لینک کمکی