مقاله نقش علم و فناوري در تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله و ارتقاء جايگاه ايران در نظام بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش علم و فناوري در تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله و ارتقا جايگاه ايران در نظام بين الملل :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :41

این مقاله نقش علم و فناوری در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و ارتقا جایگاهایران در نظام بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد . از جمله اهداف سند چشم انداز درجهت توسعه متوازن و پایدار در افق 1404 برای جامعه ایرانی دستیابی به جایگاه اولاقتصادی و علمی و فناوری در سطح منطقه و تعامل سازنده و موثر با جهان می باشد . در اینمقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تئوری توسعه دانش بنیان, ضمن مطالعه نقشعلم و فناوری در تحقق اهداف سند چشم انداز به بررسی جایگاه ایران در نظام بین الملل ازابعاد مختلف پرداخته شده است و این نتیجه حاصل شده که در صورت تدوین و اجرای یکبرنامه کامل و دقیق برای رشد علم و فناوری در کشور به ویژه علوم نوین, می توان به توسعهمتوازن و پایدار و ارتقا جایگاه ایران در نظام بین الملل در افق چشم انداز نایل شد .

لینک کمکی