مقاله تحليلي بر برنامه ريزي کاربري اراضي با تاکيد بر توسعه پايدار شهري نمونه موردي: شهر مياندوآب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليلي بر برنامه ريزي کاربري اراضي با تاکيد بر توسعه پايدار شهري نمونه موردي: شهر مياندوآب :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :26

در دهه های اخیر در کشور ایران شاهد رشد سریع و روز افزون جمعیت شهرها و افزایش سریعشهرنشینی بوده ایم. یکی از مشهورترین عوارض توسعه سریع شهرنشینی در کشوری مثل ایران, پیدایشپدیده کمبود زمین و مبارزه برای تصاحب زمین در شهرها می باشد و برجسته ترین اقدام سیاسی توده هایشهری در بسیاری از شهرها تصاحب و تصرف غیرقانونی زمین در خارج از محدوده شهرها است که به رشد وتوسعه بدون برنامه و بد قواره شهرها دامن زده و راه را برای برنامه ریزی های آتی کاربری های اراضی شهریتنگتر میکنند. لذا حفظ الگوهای منسجم و مطلوب توسعه شهری از مشکلات اکثر شهر های ایران میباشد وتنها راهکار ایده ال و مطلوب توسعه شهری همگون, برنامه ریزی برای نحوه استفاده از زمینهای شهری برایحال و آینده شهرهاست ؛ چرا که برنامه ریزی کاربری اراضی شهری یکی از محورهای اصلی برنامه ریزیشهری است که همراه با برنامه ریزی شبکه, فضای سبز, تاسیسات شهری و غیره , استخوان بندی اصلیشهر و نحوه توسعه آتی شهر را مشخص می کند. نحوه رویکرد و چگونگی برنامه ریزی کاربری اراضی شهرینتنها نقش اساسی در کیفیت و کارآیی برنامه های جامع شهری خواهد داشت ؛ بلکه اساس نظام توزیعفعالیتها, خدمات و سرانه کاربریها را تعیین نموده و به توسعه پایدار شهری خواهد انجامید. تحقیق حاضرسعی دارد نمودهای عینی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در توسعه پایدار شهر میاندواب را مورد ارزیابیو تحلیل قرار داده و نحوه انطباق یا عدم انطباق کاربری ها به لحاظ کمی با استانداردهای مورد استفاده درایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

لینک کمکی