مقاله جايگاه نمادهاي اسطور هاي در شعر ابوريشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جايگاه نمادهاي اسطور هاي در شعر ابوريشه :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

عمر ابوریشه( 1) با تکیه بر فرهنگ گسترده و میراث ادبی و انسانی توانست به جایگاهبالایی در شعر معاصر سوریه دست یابد. زبان شعری وی از سویی فاخر و استوار بود و ازسوی دیگر با بهره گیری از نماد و اسطوره راه رشد و پویایی را پیمود. او در سطح زماناسطوره ای نماند بلکه از آن وام گرفت و داستان اسطوره ای را با مسائل زمان حال درآمیختو با استفاده از تجارب, تخیلات و برداش تهای ذهنی اش فراتر از داستان اسطوره ای پیش, ( رفت و گاه به بازآفرینی و خلق داستانی جدید پرداخت, از آن جمله: ژاندارک( 2) , دلیله ( 3دیک الجن الحمصی( 4) و... . شاعر در داستان های این قبیل شخصی تهای تاریخی تصرفکرده و به بازنگاری آن در قالب داستان اساطیری می پردازد. او در تعبیر از اسطوره ی عنقا ( سیمرغ) تلاش می کند تا میان سطح اسطوره و سطح واقعیت پیوند برقرار کند. همچنیندر قصیدی اورست( 5) با بهره گیری از زبان نمادین, بعدی عرفانی و اسطور های به رابطه یزمین و کوه می بخشد که قدرت ابتکار و نوآوری شاعر را تحسین برانگیز می نماید . ازهمین رو به بررسی مه مترین نمادهای اسطور های در شعر وی خواهیم پرداخت

لینک کمکی