مقاله سنجش مولفه هاي اقتصادي توسعه کشاورزي پايدار در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش مولفه هاي اقتصادي توسعه کشاورزي پايدار در ايران :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :25

کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی, سهم مهمی را در تشکیل تولید ناخالـصداخلی و اشتغال کشور بر عهده دارد . فعالیت این بخش در طی یک قرن گـذشـتـه دچـارتغییرات زیادی گردیده است . بعد از جنگ جهانی دوم, بر اساس تفکر بهره برداری صنعتـیاز اراضی کشاورزی از طریق مکانیزاسیون و استفاده از کود شیمیایی, تولیدات کشاورزی بهشیوه گسترده ای افزایش یافت . کشاورزی صنعتی علی رغم دستاوردهای خوب آن, نـتـایـجمنفی زیادی از قبیل تخریب زیستگاه ها, تخریب و کاهش حاصلخیزی خـاک, آلـودگـی وکاهش کیفیت آب, خطر باقی ماندن سموم در مواد غذایی و همچنین مسایل اقـتـصـادی واجتماعی به ویژه تغییرات قیمت تولیدات را بهمراه داشته است . در این راستا, مـفـهـومـیبه عنوان توسعه پایدار کشاورزی از دهه 1980 در ادبیات توسعه جهان شکل گرفـت . مـدلکشاورزی پایدار, تناسب اکولوژی, ماندگاری اقتصادی, مقبولیت اجتماعـی و مسـوولـیـتسیاسی را به عنوان چهار بعد تفکیک ناپذیر از اهداف بلندمدت پایداری مورد بـحـث قـرارمی دهد . بر این اساس اگر نظام کشاورزی ایران از نظر اقتصادی توجیه پذیر نباشد حتی اگراز نظر اکولوژیکی و اجتماعی درست باشد نمی تواند ادامه پیدا نماید . در این مطالعه در نظـر است تا به تعیین و ارزیابی مولفه های اقتصادی توسعه پایدار کشاورزی در ایران پـرداخـتـهشود . ابعاد اقتصادی مورد مطالعه در این مقاله شامل ایجاد درآمد مناسب و کافی نـاشـی ازفعالیت کشاورزی و ایجاد فرصت های شغلی در بخش کشاورزی و صـادرات کشـاورزیاست . شیوه بررسی ابعاد اقتصادی در نظر گرفته شده بدین صورت است که آمار ارائه شـدهموجود در این زمینه طی سال های 1386-1382 مورد تحلیل و وضعیت متغیرهای اقتصـادیدر کشاورزی پایدار مورد تحلیل قرار گرفته است . در پایان این مطالعه راهکارهایـی بـرایدستیابی به توسعه پایدار کشاورزی با تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی ارائه شده است

لینک کمکی