مقاله زبان کيهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله زبان کيهاني :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

در این مقاله ابتدا به بررسی موضوع کتاب » کیمیاگر « تألیف آقای پائولوکوئلیو پرداختهسپس درون مایه آن را با برخی از مفاهیم موجود در متون دینی و عرفانی کشورمان تطبیقداده ایم . گویند این کتاب به قدری مورد توجه مردم دنیا قرار گرفته که 246 میلیون جلد ازآن به فروش رفته و به 82 زبان زنده دنیا ترجمه شده است .خلاصه داستانِ کتاب, سرگذشت جوانی است که در خواب می بیند که در پای اهرام مصرگنجی نهفته است و این خواب دوبار تکرار می شود تا آنجا که قهرمان داستـان تصـمـیـممی گیرد خود را به اهرام برساند او در این مسافرت که نوعی سیر و سلوک عرفانی تـلـقـیمی شود با افراد کیمیاگر مختلفی آشنا می شود و به تدریج رشد و تکامل می یابد سـرانـجـامهمین که به پای اهرام می رسد و آنجا را می کند تا گنج را بیرون آورد ناگهان راهزنـان سـرمی رسند و او را کتک می زنند و هر چه دارد می گیرند او به ناچار اعتراف می کند که به دنـبـالدیدن دو شب خواب متوالی آنجا به سراغ گنجی آمده است . رئیس راهـزنـان بـا لـحـنتمسخرآمیز می گوید خیلی احمق هستی زیرا دو سال پیش من در همین جا که می کـنـی درخواب دیدم که در طنجه در انبار اشیا متبرک کلیسای متروکه ای, گنجی نهفته است ولی مناین خواب را جدی نگرفتم و نرفتم جوان به محض شنیدن این پیام به سرعت بدان انبار کهدر طی مسافرتش یک شب آنجا خوابیده بود برمی گردد و آنجا بن درخت انـجـیـر خشـکشده ای را می کند و به صندوق جواهرات دست می یابد

لینک کمکی