مقاله سازماندهي خبررساني و روابط عمومي در بحران سياسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سازماندهي خبررساني و روابط عمومي در بحران سياسي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :26

مدیریت روابط عمومی و سازمان رسانه در عرصه اطلاع رسانی خبری با اهداف تولید وتوزیع اطلاعات و اخبار به منظور آگاهی جامعه از وقایع و رویدادها یا موضوعات مختلفمی باشد . در شرایط وقوع بحران سیاسی در جامعه, مدیریت تولید خبر با دشواری هایمختلف مواجه می شود و باید فرآیند تولید خبر از مرحله انتخاب سوژه خبری تا مرحله اعلامیا پخش خبر, از برنامه ریزی متناسب با بحران برخوردار گردد . بدین صورت که در هنگامبحران سیاسی باید مقابله لازم با شایعات و ابهامات خبری به منظور رفع ناامنی روانی وزمینه های بروز بحران با تصمیم گیری های سریع دریک محدودیت زمانی به انجام برسد .همچنین خبر به صورت هدفمند در جهت هدایت افکار سیاسی ومقابله با جنگ روانی عرضهشود . رسانه به عنوان تولید و توزیع کننده پیام و روابط عمومی در قالب واحد مدیریت کنندهارتباطات و اطلاعات در داخل و بیرون سازمان و پل ارتباطی آن با محیط پیرامون, نقشمهمی در حفظ تعادل جامعه در وضعیت بحرانی بر عهده دارند .بنابراین سازماندهی خبررسانی عبارت است از تعیین وظایف و مسئولیت های خبرنگاراندر گردآوری, پردازش و توزیع اطلاعات خبری و همچنین روابط عمومی به عنوانهماهنگ کننده ارتباطات درون و برون سازمانی, بیان کننده مدیریت تبادل اطلاعات بینسازمان و محیط پیرامون است, بحران سیاسی نیز بیان کننده موقیعت ناامن می باشدکهتحت تاثیر عوامل داخلی یا خارجی در یک کشور به وقوع می پیوندد

لینک کمکی