مقاله کيميا افسانه يا واقعيت؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کيميا افسانه يا واقعيت؟ :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :29

ابن خلدون, کیمیا را چنین تعریف می کند : » کیمیا فن یا دانشی است که می کوشد ماده ایبیافریند, دارای نیرو , عمل و صورتی ترکیبی, بدان گونه که در جسم, تأثیر طبیعی بخشد وآن را تغییر دهد و به صورت خود در آورد ) . « مقدمه ابن خلدون, ج 2 , ص (1115اگرچه تاکنون تعاریف زیادی از کیمیا صورت گرفته, به طور کلی آنچه گفته شده است ازابهام و رمز و راز به دور نیست .در این مقاله سعی شده موضوع کیمیا و آرا موجود درباره آن از نگاه مفسرین و از جهاتعلمی و فلسفی مورد توجه قرار گیرد و سخن موافقان و مخالفان آن مطرح شود, همچنین رد پای کیمیاگری در تمدن های باستانی و قرون وسطی دنبال شده است, اینکه کیمیاگری برچه اصول و پایه ای بنا شده و با چه علومی مرتبط می باشد . گفتنی است هدف نگارنده نگاهیتازه به این موضوع بوده است, صرف نظر از مبتنی بودن یا نبودن کیمیا بر قانون مندی علوم .هدف, ارائه نظری قطعی و تغییرناپذیر درباره کیمیاگری نیست بلکه سعی شده, تأثیریکه کیمیا بر دانشهای دیگر بر جای گذاشته و نیز چگونگی جدا شدن علم شیمی از آن وتلاش دانشمندانی که دراین راه قدم برداشته اند مورد بررسی قرار گیرد .

لینک کمکی