مقاله نقش اکوتوريسم در توسعه ي پايدار و روستايي مطالعه ي موردي طرقبه (خراسان رضوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش اکوتوريسم در توسعه ي پايدار و روستايي مطالعه ي موردي طرقبه (خراسان رضوي) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

اکوتوریسم شاخهای از توریسم (گردشگری) است اما مشخص کردن مرز آن با توریسم به علت عدمتعریف دقیق آسان به نظر نمیآید. برای رسیدن به اکوتوریسم موفق باید از رهگذر توسعه ی پایدار عبور کرد.دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و زیست محیطی در یکجامعه است و گردشگری به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه, بیش از گذشته نیازمند مطالعهاست. در این تحقیق با بیان اجزا مشترک مفهوم توسعه پایدار از دیدگاههای متفاوت, به ویژگیهای توسعه یپایدار و توسعه ی روستایی پرداخته. بخش طرقبه از شهرستان مشهد مطرح شده است. این مطالعه نشانمیدهد که روند کنونی بهره برداری از طبیعت علیرغم برخی فعالیتها و تمهیدات محدودکننده, فراتر ازظرفیت تحمل محیط بوده و بیم آسیبهای جدی و نابودی توانهای طبیعی و البته اقتصادی منطقه میرود.

لینک کمکی