مقاله واشکافي نزاع جنبش الحوثي با دولت يمن و دلائل آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واشکافي نزاع جنبش الحوثي با دولت يمن و دلائل آن :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :27

کشور یمن از زمان رسول اکرم که به بازان بن ساسان, پس از اسلام آوردنش حکماستمرار حکومتی اش امضا و صادر شد و بعدها با اعزام علی بن ابی طالب به نمایندگی ازرسول اکرم جهت اخذ خراج و مالیات با اهل بیت آشنا گردیدند, به تدریج تاکنون اکثرجمعیت بیست و سه میلیونی, تشیع را در قالب زیدیه منتسب به زیدبن علی, فرزند امامچهارم شیعیان مورد اقبال قرار دادند, به طوری که اکنون اکثر جمعیت, زیدی, پس از آنشافعی و شیعیان دوازده امامی و اسماعیلیه هستند . در مقابل این گروه سلفی ها, حنبلی ها واقلیتی یهودی قرار می گیرند که از حمایت سعودی برخوردارند . کشور یمن تاکنون چندین باردچار جنگ داخلی گردیده است . نزاع بین طایفه بزرگ الحوثی ها به رهبری بدرالدین الحوثیدر استان صعده, ششمین دوره نزاع بین شیعیان و دولت مستقر در یمن یعنی علی عبداللهصالح را پشت سر می گذارند . آنچه جنگ ششم را از دیگر نزاع های دیگر متمایز می سازد,حضور نیروهای سعودی و به دنبال آن حمایت های بی دریغ امریکا و انگلیس در نزاع اخیرعلیه نیروهای الحوثی بود .هدف عربستان سعودی از هجوم به شیعیان چه بود؟ چرا شیعیان الحوثی به بنیادگراییمتهم می شوند . چرا شیعیان زیدی در یمن خط مقاومت را دنبال می نمایند؟ علیرغمشکست های قبلی از ارتش 700 هزار نفری یمن چرا در ششمین بار حاضر به پذیرششکست نشدند و جانانه مقاومت نمودند؟ خواسته های جنبش الحوثی در یمن چیست؟ چهلو پنج درصد از جمعیت یمن, شیعیان زیدی هستند . این گروه پس از متحد شدن یمنشمالی و جنوبی در 1990 همواره در تنش با دولت مرکزی هستند؟ دلیل این امر چیست؟ واشکافی نزاع در یمن از 2004 تاکنون و جبهه بندی های خاورمیانه ای در دو بستر جبههمقاومت و جبهه سازش و چالش های این دو جبهه در مواضع نفوذپذیر هدف اصلی این مقالهاست .

لینک کمکی