مقاله الغاقه بين الرياضه و المجتمعات الانسانيه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الغاقه بين الرياضه و المجتمعات الانسانيه :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :32

این مقاله به بررسی یکی از موضوعاتی که نقش زیادی در سلامت و زند گی انسان هادارد, می پردازد و در آن سعی شده است که ابتدا, مفهوم ورزش و ارتباط آن با جامعه موردبررسی قرار گیرد و س پس ارتباط آن با پیشرفت های جامعه و دو اثر متضاد آن ـ که از یکطرف انسان ها را از نظر رن گ, زبان و ... از هم جدا می کند و از طرف دیگر سبب وحدت بینانسان های کشورهای مختلف می شود ـ اشاره شود .در این مقاله, ورزش و تربیت بدنی, مقیاس های ارزیابی آن, و عوامل مؤثر در آن موردبررسی قرار گرفته و س پس راه های صحیح تمرین و آماد گی جسمانی قبل از ورزش, و میزانتأثیر آن در سلامت جسم و جلو گیری آن از بیماری های مزمن مانند سرطان سینه, معده,مری, و پوکی استخوان و مفاصل و ... بیان شده است .و در پایان ارتباط ورزش با اخلاق و نماز و تأثیر متقابل آن ها بررسی شده است . ازمجموع این مقاله نتیجه می گیریم که, ورزش نه تنها در سلامت افراد تاثیر دارد, بلکه درامور اجتماعی, اخلاقی, معنوی, سیاسی و نظامی و ... تأثیر زیادی دارد, به طوری که بسیاریاز کشورها هزینه های زیادی برای این امر مهم و تشویق جوانان به آن, اختصاص می دهند

لینک کمکی