مقاله جامعه شناسي طنز حافظ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جامعه شناسي طنز حافظ :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :28

بزرگترین مصیبت عصر حافظ که مردم گریبانگیر آن هستند ریاکاری و تزویـر در دیـن و عرفـان اسـت ونهادهای اجتماعی جامعه حافظ خود گرفتار این ریا و تزویر می باشند . نهادهایی مثل محتـسب, واعـظ, صـوفی,زاهد و شیخ و فقیه و مدرسه, پادشاه و قاضی . هر کدام به اندازه قدرتی که در جامعه از آن برخوردار هستند, ریا وتظاهر می ورزند و فسخ و فجور می کنند . حافظ با درایت و تیز بینی خاص خود همه اینان را در ترازوی نقد خـودچنان ماهرانه می سنجد که هیچ کدام از دیده تیز بین او پنهان نمی ماند . حافظ شاعری رئالیست اسـت . بهتریـنراه مبارزه را با این گروهها حربه ای به نام طنز می داند . طنز که رویه ای خنده آور و درون مایه ای نیش دار و بیـدارکننده دارد, بهترین حربه حافظ برای در هم شکستن حقه بازی صوفی, فسق و فجور محتـسب, عجـب و غـرورزاهد, نماز دروغین شیخ و مفتی و فقیه مدرسه و حرام خواری شان و رشوه گرفتن قاضی, طنز است . چرا که حافظمی خواهد جامعه را از آلودگی ها پاک کند و در این کار به اوج موفقیت رسیده است

لینک کمکی