مقاله تروريسم، آزادي هاي اجتماعي و امنيت ملي ( جمهوري اسلامي ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تروريسم, آزادي هاي اجتماعي و امنيت ملي ( جمهوري اسلامي ايران) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :43

ازآنجاییکهپدیدهتروریسمدردنیایامروزیکیازموضوعاتمهموتاثیرگذاربر مسائلمختلفوازجملهامنیتملیکشورهااستدرمقالهحاضرسعیشدهکهیکیاز ابعادوزمینههایمهمتعاملیمیانتروریسم,امنیتملیوتوسعهسیاسیموردبررسیو کندوکاوقرارگیرد . نکتهمهمدراینبررسیایناستکهتروریسمرابهعنوانپدیده استراتژیکدرنظرگرفتهکهبهمنظوردستیابیبهاهدافخودوهمچنیناثرگذاریبرامنیت ملیکشورهااستراتژیمبتنیبرسهفازعملیاتی ( ایجادآشفتگیروانیناشیازترسدر مردم,ترغیبنظامحاکمبهپاسخگوییوانتقالمشروعیت ) رادنبالوفضاییتعاملیو تقابلیرابامردموبانظامسیاسیحاکمودرجهترسیدنبهاهدافسیاسیخودمدیریت واجرامینماید

لینک کمکی