مقاله مقايسه تاريخي منزلت انسان در قرآن کريم و مکتب اومانيسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه تاريخي منزلت انسان در قرآن کريم و مکتب اومانيسم :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :26

مقاله حاضر از دیدگاه تاریخی و مقایسه ای به بررسی جایگاه و منزلت انسان در قرآنکریم با بهره گیری از آیات قرآن و این جایگاه در مکتب اومانیسم می پردازد . از منظر قرآنکریم انسان جانشین و خلیفه خداوند در روی زمین است و به واسطه رسالت و مسئولیتی کهاز سوی پروردگار به او واگذار و تفویض شده است به مقام جانشینی خدا می رسد تا اراده ومشیت و شریعت او را تحقق ببخشد . در حالی که براساس مکتب اومانیسم انسان موجودیخودساخته و خودبنیان است که » خود « او هدف و غایت است و این انسان محور هستی وصورت بخش همه امور است و آزادی او در عدم عبودیت خداوند و قیود دینی تحقق خواهدپذیرفت و خوشبختی او در بهره برداری هرچه بهتر از مواهب مادی و طبیعی و لذات جسمانیو دوری از رنج و با تأکید بر اصالت فایده و کاربرد تأمین می گردد . از نگاه قرآن کریم انسانبه واسطه عبودیت خداوند از همه چیز فارغ می گردد و به مقام آزادی می رسد . چون انسانمحیط معنوی خودش را خود می سازد در حالی که اومانیسم به زعم خود انسان را از بندگیخدا رها می سازد ولی به بندگی ماده و جسم و لذت تسلیم می نماید, به عبارت ساده تر محیطخارجی, انسان را می سازد .

لینک کمکی