مقاله بررسي و نقد مباني مشروعيت حکومت از ديدگاه اهل سنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و نقد مباني مشروعيت حکومت از ديدگاه اهل سنت :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :41

در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت مسأله مشروعیت و نقش آن در بقا و دوام نظام هایسیاسی, مناسب ترین و صحیح ترین تعریف برای این واژه یعنی » حق حاکمیتفرمانروایان « ارائه و تبیین شده است . مهم ترین سئوال نیز بر این پایه استوار است کهحاکم بر چه مبنائی حق حکومت و اعمال قدرت و به عبارتی حق امر و نهی پیدا می کند .سپس با تأکید بر الهی بودن منشأ ذاتی مشروعیت حکومت در اسلام بر اختلاف مسلمانانبر منابع مشروعیت حکومت پس از پیامبر ( ص ) اشاره می شود . شیعیان عموماً بر مشروعیتالهی حکومت بعد از رسول ا ... ( ص ) اعتقاد می ورزند و در مقابل اهل سنت منابع گوناگونی رااز جمله اجماع اهل حل و عقد و بیعت مردم, استخلاف امام سابق و استیلا و زور و غلبه را درانعقاد حکومت و امامت معتبر می دانند که در این نوشتار به تفصیل مورد نقد و بررسی قرارمی گیرد

لینک کمکی