مقاله تاثير فدراليسم کردستان عراق بر هنجارهاي سياسي و قوميتي کُردهاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير فدراليسم کردستان عراق بر هنجارهاي سياسي و قوميتي کُردهاي ايران :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :36

پسازتحولات 2003 عراق,چیستینوعمشارکتسیاسیآیندهایرانیانکُرددر ساختاراینکشورمورداهتماماینمقالهقرارگرفتهاست. بامفروضگرفتنتعهدکردهای ایرانیبهلایههویتایرانیخود,سمتوسوگیریسیاسیتوافقاتکردهایایرانبا حکومتمرکزیبهسهشکلمیتوانددرآید : ادامهتمرکزگرائیدرنظامتکساخت,تمرکز زدائیاداریونهایتاًساختارچندساختفدرالی. تصرفاتنظامیعثمانیعلیهایرانموجبپخششدنکردهادرچهارکشورخارجاز فرهنگایرانی (ترکیه,روسیه,سوریه,وعراق ) وسیاسیشدنکردهاشد . نتیجهاین سیاسیشدن,رویآوردنبعضیازگروههایسیاسیکردبهبنیادگرائیقومیویاتقابل بنیادگرائیدینیقومیتکرددرکشورهایگوناگونشد . اماتاسیسحزبایرانبهرهبری یککردملّیگراوجانشینیدوکردبهرهبریجبههملی,وسخنگویمدیریتهفتموهشتم سیاسی اجرائیدردورانجمهوریاسلامینشانازآگاهیبخشعظیمیازجمعیتکرد ایرانبهلایههایمختلفهویتدارد. باوجوداینآگاهیکردهابرسابقهتاریخیمشترکباایران,گهگاهمناقشات بنیادگرایانهقومیدرمقابلهبالایههویتملیازدرونمرزیدیگرکشورهانشأتگرفتهوبه درونفضایسیاسیایراننیزکشیدهمیشود. بهلحاظاینماهیتدوگانهآرمانیوآرزوی هیجانگرایانه,بااحتسابخطراتناشیازبنیادگرایانهسیاسیقومی طبقاتیویا بنیادگرائیدینی,همقدرتهایبزرگمخالفاحیا امپراتوریمنسوخقومی فرقهای هستند,وهمکشورهایمنطقهنسبتبهآثارامنیتیآنبرتمامیتارضیخودبیمناک ماندهاند. درحالیکهتحولاتمدرنیتهوپسامدرنیتهبهترتیبدرفضایحاکمیتانسانیوکرامت انسانیرقممیخورد,نگاهاحیا گرایانهنظماولیهبهشکلبنیادگرایانهقومی,اینبیمرا بهوجودآورده,کهآیندهسیاسیخاورمیانهعرصهجنگهایفرهنگیقرنهایشانزدهمو هفدهماروپاشود . اینامریکیازمهمترینعواملیاستکهنوعیتقارببیننگاهامنیتی قدرتهایمنطقهایدرگیردرموضوعوقدرتهایبزرگرافراهمآوردهاست . حضور کشورهایمنطقهدردورانگذارازعواملداخلیاستکهفرهنگمعنابخشقومیودینیرا بهسطحخلقیاتمتعصبانهدگرستیزدرمنطقهدرآوردهاست . اینافولمعنابهسطحخُلقیات تحریکشده,بهاحتمالزیادازعواملداخلیاستکهبرپیچیدگیمسالهکردهانقش اساسیترازعواملخارجیایفاکردهاست . دراینمقالهسعیشدهتابانگاهیصرفاعلمی ودورازهرگونهتعصباتخاصسیاسیومذهبی,موضوعموردبررسیقرارگیرد . مؤلفین درنظردارندتاباتجزیهوتحلیلاثراتفدرالیسمدرکردستانعراقوتاثیرآنبر هنجارهایسیاسیوقومیتیکردهایایرانبهبررسیموضوعبپردازند.

لینک کمکی