مقاله بررسي پتانسيل سيل خيزي با روش (SCS) و سيستم اطلاعات (GIS)جغرافيايي ( مطالعه موردي : قلعه چاي )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پتانسيل سيل خيزي با روش (SCS) و سيستم اطلاعات (GIS)جغرافيايي ( مطالعه موردي : قلعه چاي ) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

سیل یکی از پدیده های طبیعی است که هر سال خسارات فراوانی در نقاط مختلف ایرانو جهان به بار می آورد و برای مقابله با آن اقدامات مختلفی انجام می گیرد که بعضی از ایناعمال, مقابله با خود سیل مثل ایجاد سد و احداث دیوار در حاشیه رودخانه ها می باشد ودسته ای دیگر از این اقدامات مربوط به مدیریت در حوضه های آبخیز می باشد که شناساییو پیش بینی عوامل موثر در ایجاد و تشدید سیلاب را در بر می گیرد . با توجه به اینکه برایجلوگیری از بروز اینگونه پدیده های زیانبار در حال حاضر نمی توان در عوامل و عناصر جویتغییری ایجاد نمود بنابراین هر گونه راه حل اصولی و چاره ساز را باید در روی زمین واختصاصاً در حوضه های آبخیز جستجو کرد . از این نظر مناطقی که پتانسیل بالایی در تولیدسیل دارند باید به طریقی شناسایی شوند . مسلماً برای انجام این کار نیاز به شناساییمناطق سیل خیز در داخل حوضه می باشد, زیرا به دلیل وسعت زیاد و گستردگی حوضه هایآبخیز انجام عملیات اجرایی و اصلاحی به صورت اصولی امکانپذیر نخواهد بود . در این راستاحوضه آبخیز قلعه چای به دلیل شدت سیل خیزی زیاد انتخاب گردیده است . تاکنونروش های مختلفی جهت تهیه نقشه پتانسیل سیل خیزی انجام گرفته که بیشتر آن ها برروش های آماری کلاسیک یا نتایج به دست آمده از سایر حوضه ها استوار است . امروزهتکنیک های 1 GIS و سنجش از دور استفاده بهتری از این مدل ها را فراهم نموده است . در این مطالعه نیز جهت پهنه بندی سیل خیزی حوضه با تکیه بر روش 2 SCS - 1 CN از مدلوزن دهی در محیط GIS که تمامی عوامل موثر در تولید رواناب در نظر گرفته شده استفادهگردیده است که با استفاده از این نقشه ها می توان طرح های توسعه پایدار منابع آب را تهیهو اجرا کرده و از این طریق راهکارهایی جهت مقابله با بحران های آبی و همچنین کنترلسیلاب ها در حوضه های آبخیز ارائه نمود .

لینک کمکی