مقاله کويرچيست؟کجا کويرخوانده مي شود؟ کوير چگونه ايجاد مي شود؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کويرچيست؟کجا کويرخوانده مي شود؟ کوير چگونه ايجاد مي شود؟ :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :26

کویرها به عنوان پدیده های ژئومورفولوژیکی نشان دهنده قلمرو آب و هوای خشکهستند که در آن ها میزان و تعرق بالقوه سالانه, بیشتر از متوسط بارش سالانه آن است .کویرها از دیدگاه صاحب نظران مختلف دارای ویژگی هایی می باشند که مهمترین آن هاعبارتند از :ویژگی پلایایی بودن برخی از آن ها که ویژگی ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی می باشد,بالابودن سطح ایستایی در آن ها, بالابودن میزان نمک ها در خاک و آب های زیرزمینی,دارابودن تبخیرسطحی شدید, پوشش گیاهی و ... .ایجاد اکثر کویرها در رابطه با شرایط آب و هوایی عصرهای یخبندان و بین یخبندان دردوره کواترنر می باشد . در دوره کواترنر طی عصر یخبندان و دوره های بارانی در اثر ورودآب های حاصل از ذوب برف ها و طغیان رودخانه ها کویرها به صورت دریاچه هایی درمی آمدند ودر دوره های گرم وخشک در اثر تراکم حجم عظیم رسوبات و تبخیر شدید سطحیدریاچه ها ابتدا تبدیل به باتلاق و سپس کویرها شده اند .در حال حاضر نیز به علل ویژگی نفوذناپذیری سطح کویرهای بسته در برخی از سال هاکه بارندگی مناسب است, سطح آن ها تبدیل به دریاجه های موقت شده وسپس در فصلخشک مجددا به حالت کویر درمی آیند . تغذیه لایه های آبدار کویر در عصر حاضر نیز بیشتر ازطریق جریان های زیرسطحی است که از طرف کوهستان های مشرف به آن ها با استفاده ازشیب هیدرولیکی به کویرها می رسند .تابش شدید آفتاب و وزش بادهای شدید میزان تبخیر را به بیش از 3000 میلی متر درسال نیز می رساند و در اثر تبخیر در سطح کویرها قشرهای نمکی ایجاد می شوند کهبرحسب نوع نمک شکل کویرها متغیر می شود .

لینک کمکی