مقاله سالک در منازل السايرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سالک در منازل السايرين :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :26

کتاب مشهور منازل السایرین یکی از آثار مهم خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات از عرفای بزرگ اواخرقرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری می باشد . خواجه در این کتاب منازل چندگانه ای را که عارف در طیمقامات خویش می باید به سرآورد, شرح می دهد . وی در این کتاب کوشیده است تا مراحل و مقامات سلوک را ازبدایت تا نهایت به ترتیب و توالی تکاملی, در صد منزل, طرح و تنظیم کند, به گونه ای که هر مقام مکمل مقامپیشین باشد و سالک طریقت با احراز لوازم و شرایط هر مقام و سیر در درجات آن, شایسته ارتقا به مقام بالاترگردد .آغاز منازل, یقظه و بیداری از خواب غفلت است و اوج سیر و سلوک در نگاه خواجه رسیدن به وحدت و توحیدباری تعالی است و می توانیم بگوییم اگر رساله عملی صوفیانه ای با ساختار روشن و مشخص وجود داشته باشد,آن منازل السایرین است .منازل السایرین مشتمل است بر : -1 دیباچه و مقدمه؛ -2 ده باب که هر باب شامل ده فصل است و هر فصلشامل تعریف یک منزل و -3 یک خاتمه که در پایان منزل صدم در باب توحید آمده است .

لینک کمکی