مقاله مباني معرفتي، رهيافت تاريخي، تفسير جديد مفاهيم شيعي، فراگفتمان سياسي از خرداد 42 تا بهمن 57

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مباني معرفتي, رهيافت تاريخي, تفسير جديد مفاهيم شيعي, فراگفتمان سياسي از خرداد 42 تا بهمن 57 :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :34

امام با درس آموزی از گذشته تاریخی شیعه و نهضت های آزادیخواهانه ملت ایران درعصر معاصر, انقلاب خویش را بر یک پایگاه فکری استوار بنا کرد .سبک سیاسی امام آمیزه ای از چهارضلع فلسفه, فقه, عرفان و اخلاق بود کههوشمندانه این چهار عنصر را به هم آمیخت و معجونی کیمیاصفت به نام حاکمیت دینی درقرن بیستم را نوید داد .امام از 15 خرداد 1342 با کشاندن مبارزه به کانون فقاهت یعنی حوزه علمیه قم وحضور مرجعیت شیعی در سطح رهبری سیاسی جامعه, تراز رویاروئی با نظام شاهنشاهی راارتقا بخشید و با آگاهی دادن به ملت از یک سو و فراگیری پیام او از طریق بهره برداری ازکیفیت های نوین ابلاغ, ازسوی دیگر, به شیوه محافظه کارانه مبارزه پایان داد و با شجاعتتمام در 15 خرداد 1342 پایان قدرت متمرکز, نظارت ناپذیر, غیرمشروع و مخالف با دین وآئین ملت را به عنوان یک هدف سیاسی و انقلابی مطرح نمود و با این مولفه ممتاز مبارزاتی ,توانست و دایره فکری سیاسی شیعه در روزگار معاصر را از موقعیتی مدافع و یا معترض بهوضعیتی منتقد, مدعی و مبتکر دگرگون سازد .آغاز نهضت امام در 15 خرداد 42 در عاشورا و اوج گیری انقلاب اسلامی در محرم وصفر, نشانگر ابتنای معرفتی امام به عنوان پرچمدار انقلاب بر آموزه های نهضت حسینی والگوپذیری از آن بوده است .میزان تاثیرپذیری قیام 15 خرداد از نهضت عاشورا, با طرح شهادت به عنوان رمزپیروزی قیام, توسل به نهضت ابا عبدا ... الحسین تفسیر عینی یافت و شعار ” کل یومعاشورا, و کل ارض کربلا “ در جامعه مطرح شد و با طرح نمودن آسیب های سال 60 هجری,به آسیب های ایران عصر پهلوی اشاره کرد و تأسی به سالار شهیدان و درس آموزی ازنهضت کربلا را مبنای اعتماد به نفس, فداکاری, مسئولیت شناسی و مبارزه با حکومت جور,دانست پایــه و اســاس این بهره برداری از عاشورا, معرفی امام حسین به عنوان الگویدست یافتنی برای مردم بود . این گونه نگرش و بهره برداری امام از سنت عاشورا موجبشد که مردم نیز مجدداً قیام امام حسین را ارزیابی عقلانی کرده وکاربرد مدل حسین ـ یزیددر رابطه با رژیم پهلوی ملموس تر شود .امام با بازتفسیر مفاهیم شیعی, نه فقط اتحاد نیروهای مذهبی را موجب شد بلکهزمینه را برای پیوستن سایر نیروهای اجتماعی به صف مبارزه فراهم کرد و با تفسیر انقلابیامام, یک نظام نمادین, یکپارچه و متحدی فراهم شد تا پیرامون آن گروه های دارایرهیافت های فکری متفاوت و متنوع گرد آیند و بدین صورت بنیان های معرفتی انقلاب که از15 خرداد 1342 طراحی شده بود و در طول 15 سال مبارزه بی امان امام, روحانیت و مردمبا نظام سلطنت, پایائی و پویائی خود راحفظ کرده بود, به فراگفتمانی بدل شد که در عینایجاد وحدت میان ملت, با تأسی به روح مبارزاتی شیعه, شکست های تاریخی ملت را بهکامیابی و فلاح تبدیل کرد

لینک کمکی