مقاله برنامه ريزي توسعه پايدار ( مطالعه موردي ناحيه ورامين ـ پيشوا )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برنامه ريزي توسعه پايدار ( مطالعه موردي ناحيه ورامين ـ پيشوا ) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

در بسیاری از نواحی و در ناحیه مورد مطالعه نیز علی رغــم قابلیت هـای بالا در زمـیـنـهفقرزدایی و ایجاد اشتغال, فضاهای موجود نشانگر توسعه نیافتگی می باشــد . بر این اساسبرنامه ریزی محرومیت زدایی و ارائه الگوی توسعه پایدار بسیار ضروری می باشد . بـررسـیانجام گرفته نشان می دهد که راهبردهای حاصل از طرح های تولید و فرایندهای درآمدزا درمحرومیت زدایی موثــر بوده اند . در این زمینه می تـــوان گفت بـرنامه ریزی فقـرزدایـی واشتغال زایی مؤلفه های متفاوت محیطی, اقتصادی, اجتماعی و کالبدی را دربر می گـیـرد کـهمهمترین آن ها توان های محیطی می باشد . در این راستا برای تحلیل ساختار وضع موجود, ازآنالیز تاکسونومی که در این زمینه طراحی گردیده استفاده شده است و به منظور محرومیـتزدایی, الگوهای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار بر اساس قابلیت های کشاورزی, منابع طبیعی,معدنی و صنعتی و توریستی ارائه گردیده و به منظور ارائه امکانات و استفاده از قابلیـت هـا,الگوی ساماندهی فضایی تعیین گردید .

لینک کمکی