مقاله جايگاه جنبش عدم تعهد پس از فروپاشي بلوک شرق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جايگاه جنبش عدم تعهد پس از فروپاشي بلوک شرق :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :33

تحولات ژرفی که پس از فر وپاشی نظام کمونیستی شوروی در جهان پدید آمد بربسیاری از ارکان و سازمان های بین المللی تأثیر گذاشت . از جمله این تشکیلات جهانیمی توان به جنبش عدم تعهد اشاره کرد . نویسنده در این مقاله با طرح این پرسش که » چهعواملی موجب شکل گیری ایده نوسازی در جنبش عدم تعهد شد « ؛ به دنبال ردیابی تغییراتصورت گرفته در این جنبش است . به اعتقاد نویسنده فروپاشی بلوک شرق و تغییر نظام دوقطبی موجب شکل گیری ایده نوسازی در جنبش عدم تعهد گردیده است . وی برای بررسیاین موضوع ابتدا به چگونگی شکل گیری و سیرتاریخی جنبش عدم تعهد پرداخته است و درادامه مباحثی, چون نوگرایی و نوسازی را در این جنبش با توجه به تحولات بین الملل پس ازجنگ سرد و جلسات گوناگون اعضا و تفکرات و ایده هایی که در این زمینه مطرح شدهاست, دست مایه کار خود قرار داده است

لینک کمکی