مقاله گفتمان قدرت در انديشه ميشل فوکو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گفتمان قدرت در انديشه ميشل فوکو :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :16

مقاله گفتمان قدرت در انديشه ميشل فوکو تابع نظریه ” دانش, قدرت, رژیم حقیقت “ است .اندیشه پرسشگر وی از یک سو کار اندیشیدن را دشوار می کند و از سوی دیگر لذتاندیشیدن را به محقق می چشاند . وی در تلاش است تا انسان ها را به قلمرو نااندیشیده هاببرد . از راه اندیشیدن به نااندیشیده ها, چیزهایی کشف می شود که در حالت طبیعی صامتهستند . لذا باید اندیشه ها ی او را مخالف همه چیزهایی دانست که جهان شمول و بدیهیمی نماید . نقش وی آن است تا به مردمان نشان دهد آزادتر از آن هستند که می پندارند .این که می توانند از برخی موضوعات که در لحظاتی از تاریخ پیش آمده و آن ها را به عنوانحقیقت و سند پذیرفته اند دوباره کنکاش و انتقاد نمایند .سؤال متبادر به ذهن در این مقاله آن است که چگونه فوکو توانسته خود را از بنداندیشه ها ی مسلط زمان چون ساختارگرایی ( رئالیسم ) و پدیدارشناسی ( ایده آلیسم ) رهائیبخشد .فرضیه و پاسخ به سؤال فوق الذکر محقق را ناچار به بررسی نظریه قدرت, دانش, رژیمحقیقت در چارچوب مفهوم گفتمان می نماید

لینک کمکی