مقاله ده نامه سرايي در ادبيات فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ده نامه سرايي در ادبيات فارسي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

ده نامه, گونه ای از ادبیات غنایی است که معمولاً در حالات عاشق و معشوق می باشـد . واغلب در آن غزلی اتی نیز از زبان عاشق و معشوق در لا به لای مثنوی می آید .اولین کسی که در میان مثنوی غزل گنجانده عی وقی در منظومه ورقه و گلشاه می باشد .ده نامه ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد : نوع او ل ده نامه های بی نامه مانند ده نامـه فخرالدین عراقی, ده نامه همام تبریزی و ده نامه شرف الدین رامی .نوع دوم ده نامه ی یکسویه که به صورت نامه های یکطرفه است مانند ده نامه فخرالدین اسعد گرگانیو ده نامه عماد فقیه .هانوع سوم ده نامه های دوسویه که متعارف ترین نوع ده نامه است . مانند ده نامه اوحـدیمراغه ای, ده نامه عبید زاکانی و ده نامه ابن عماد خراسانی و ... .همچنین در ادبیات فارسی منظومه هایی وجود دارد به نام سی نامه که به پیـروی از دهنامه ها سروده شده است . مانند سی نامه امیرحسین حسینی هروی و سی نـامـه کـاتـبـیترشیزی . شاه اسماعیل او ل صفوی ( خطایی ) نیز ده نامه ای به ترکی دارد

لینک کمکی