مقاله رثاي فرزندان در شعر عربي و فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رثاي فرزندان در شعر عربي و فارسي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :29

در میان اغراض و معانی شعر فارسی و عربی آنچه از زیربنـای عـاطفی بـسیار اسـتواربرخوردار است و در عین حال از تخیل یعنی مهمترین عنصر شعر به کمال بهره دارد, مرثیـهاست . خاصه مرثیه در سوگ فرزندان, این گونه مراثی بی هیچ گونه اغراقی نمودی بیرونـی ازعواطف متراکم است که با آمیزه هایی از ابداعات مخی ل, امکان تجلّی پیدا کرده است و ایـنمقاله کوششی است در راه شناساندن بخشی از این قسم شعر, در ادبیات فارسی و عربی .

لینک کمکی