مقاله تجزيه و تحليل پتانسيل هاي زير ساختي دانش محور شهرستان آستارا در راستاي سياست هاي کلي نظام و سند ايران 1404

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تجزيه و تحليل پتانسيل هاي زير ساختي دانش محور شهرستان آستارا در راستاي سياست هاي کلي نظام و سند ايران 1404 :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

جایگاه توسعه ملی برای اقتصاد لی,ّ مل صرفا یک آرمان نیست بلکه قابل دسـتـرسمی باشد . ولیکن برای تحقق آن نیاز به آگاهی و عزم لیّ مل است . توسعه منطقه ای و شناساییتوان بالقوه و بالفعل در فرآیندهای توسعه اقتصادی در سال های اخیر بیشتر مورد توجه بـودهو اقتصاد دانشی ( اقتصاد دانش بنیان ) مبتنی بر علم و فناوری اساس مسیر توسعه می باشـد .مسأله مهم در این تحقیق آن است که چگونه می توان برای شهرستان آستارا را از طـریـقتحلیل پتانسیل های توسعه منطقه ای با نگرش سیاست های کلی نظام برنامه توسعه داشـتدر این تحقیق با مطالعه تطبیقی توسعه منطقه ای و طراحی مدل مفهومی تجزیه و تحـلـیـلابعادی ( ب بعد اجتماعی, ب بعد اقتصادی, ب بعد سیاسی و ب بعد فرهنگی ) به تدوین مدلـی بـنـظـورپایش منظم رو به رشد پتانسیل های توسعه منطقه ای همت شده است که در راستای پاسـخگویی به سؤالات مهمی چون » ساز و کار مناسب شناسایی پتانسیل ها توسـعـه مـنـطـقـهچیست؟ و به چه نحوی می توان به طور کارا, این پتانسیل ها را مورد تجزیه و تـحـلـیـل وارزیابی قرار داد؟ « باشد . نتایج حاصل از تحقیق حاکی از پویایی فرهنگ پذیرش تغییرات درمنطقه, علاوه بر تسریع حرکت رشد گونه به شناسایی توانمندهای پنهان نیز کمک شایانـیخواهد نمود که در این مقوله دو ضلع ملت و دولت به عنوان اضلاع مثلث توانمندی منطـقـه,ملت و دولت نقش کلیدی دارد . در پایان این تحقیق با ارائه راه کارهایی برای ایـجـاد هـمافزایی تعامل توسعه گرایانه ملت و دولت پیشنهاداتی ارائه شده است که تمرکز اصلی آن براساس نگرش تحولات اقتصادی برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور می باشد .

لینک کمکی