مقاله الواقعيه في شعر فدوي طوقان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الواقعيه في شعر فدوي طوقان :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :21

فدوی طوقان شاعر فلسطینی قربانی برخی آداب و رسوم خانواده خود گشت که بدانعلت نتوانست ادامه تحصیل دهد . اما برادر او, ابراهیم طوقان شاعر معروف دست او راگرفت و در راه آموزش خواهرش چیزی دریغ نکرد . از این طریق بود که فدوی توانست قدمدر راه شعر بگذارد, در ابتدا به تقلید از وی شعرهای کلاسیک خود را سرود . شایان ذکراست که نحوه زندگی او در آن خانواده و تجربه های شخصی اش موجب شد که شعرشسبک رومانتیک داشته باشد . اما جنگ های سال 1948 و 1967 او را واداشت تا پیله ای راکه دور خود تنیده بود پاره کند و از نوشتن شعرهای رومانتیک به صحنه زندگی رو آورد وواقعیتها را لمس کند و همراه دیگر مردمان وطن خود در واقعیتهای تلخی که بر آنانمی گذشت مشارکت داشته باشد لذا به سرودن شعرهای میهن پرستی که ناشی از عمقفاجعه بود روی آورد و همه تلاش خود را مصروف به تصویرکشیدن دردهای مردم کرد زیرا باتمام وجود آنها را احساس کرد و واقعیتهای زندگی را صادقانه به تصویر کشید و به نوعی بهسمت واقعگرایی کشیده شد و این مساله ای است که ما در این مقاله سعی بر اثبات آننموده ایم و در اشعار وی نشانه هایی از واقعیت های اجتماعی و سیاسی مردمان فلسطین بیانکردیم که گاهی واقعیتها را در لفافه نمادها و با اسطوره ها قرار داده تا بدین طریق حقوق ازدست رفته انسان را در فلسطین نشان دهد

لینک کمکی