مقاله سرائر و انگيزههاي تأليف آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سرائر و انگيزههاي تأليف آن :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :33

ابنادریس در دورهای پا به عرصه ظهور گذاشت که فقه و فقاهت به دلیل سیطره علمی شیخ با رکودمواجه شده بود. و به دلیل روح نقّاد و اندیشهی بلندی که داشت با نگارش کتاب سرائر, علیه اینایستایی و رکود, قد علم کرد و تحوّلی شگرف در فقه ایجاد کرد. این کتاب افزون بر تحوّل آفرینی,دارای جایگاه رفیع در فقه و اطلاعات جنبی و مفیدی است که در کمتر اثر مشابه میتوان آن رایافت و زمینه را برای ابداع روشهای جدید استنباط و افکار جدید فقهی فراهم نمود؛ و راه برایبالندگی فقه و فقهای نواندیش بعدی باز شد.یکی از دلایل و انگیزههای اصلی نگارش کتاب سرائر, خروج فقه و فقاهت از این بنبست وایستایی است که با آن مواجه شده بود. از دیگر علل و انگیزههای تألیف برخی علل, برون شخصیتیو متأثر از سیر تاریخی سلطه حاکمان ظالم و جنگهای صلیبی هستند. برخی دیگر ناشی از عللدرونی و جو حاکم بر جامعه علمی و رکود فقهِ آن روز است؛ که این کتاب را به منظور خروج از بن-بست و رکود به رشته تحریر درآورد, تا راه را برای فقهای بعد از خود بگشاید.

لینک کمکی