مقاله تاملي در شمول موجبات ضمان قهري در فقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاملي در شمول موجبات ضمان قهري در فقه :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :49

موجبات ضمان در واقع قالب های ضمان آور است که هر یک از آ نها می تواند به ادله متفاوت اعم ازنقلی, عقلی و بنا عقلا استناد یابد. به عنوان مثال مسئولیت در قاعده ید بر اساس تصرف ناروا و دردو قاعده اتلاف و تسبیب, بر اساس ایجاد خسارت ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم قالب ریزیشده است.رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله م یتواند مستند به نظرات برخی از فقهای بزرگباشد. به عنوان مثال: برخی در ضمن قاعده ید, به صراحت بیان داشته اند که اکثر احکام ضمان براساس نظر عرف استوار بوده و در آن ها بجز عرف راهی برای ضمان وجود ندارد که به خاطر عدمردع شارع به وی نیز نسبت داده م یشود. برخی دیگر اذعان نمود هاند, قاعده اتلاف علاوه بر جنبهشرعی قاعده ایست عقلی و عرف و عقلا به آن عمل م یکنند.ابتدا با نشان دادن این که مستندات روایی و نقلی موجبات, خصوصاً قاعده ید, از طرفبرخی فقها به شدت مورد خدشه واقع شده است. با استناد به کلمات, بنا عقلا و حکم عقل بهعنوان مهم ترین و محکم ترین مستند فقهیِ موجبات ضمان پذیرفته است. بنابراین توسعه معناییذیل با محذوریت توسعه در مفاد امر نقلی مواجه نخواهد گشت. در مرحله بعد با استناد به ادله غیرنقلی, موجبات ضمان مورد باز خوانی جدید واقع و کوشش می شود تا با توسعه معنائی در موجباتیاد شده, هیچ موردی از موجبات ضمان باقی نماند.

لینک کمکی