مقاله امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعياني بعد از انقضاء مدت اجاره (بررسي و تحليل فقهي ـ حقوقي ماده 504 قانون مدني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعياني بعد از انقضا مدت اجاره (بررسي و تحليل فقهي ـ حقوقي ماده 504 قانون مدني) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :28

ماده 504 قانون مدنی, اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضا مدت اجاره باقی می­ماند نافذ دانسته­است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر, در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی ماندن اعیانی بدون تصرفات وی, ابهام یا اشکال مبنایی ندارد؛ لیکن درخصوص امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع بعد از انقضا مدت اجاره, صراحتی ندارد؛ بلکه تلقی مشهور این است که ظهور در عدم امکان اجبار دارد. مطالعه پیش رو, امکان اجبار را به لحاظ مبنایی, موافق موازین فقهی و حقوقی می­داند و می­کوشد تا با تجزیه و تحلیل ساختاری این ماده, مفاد آن را با نظریه­ی امکان اجبار سازگاری دهد. تحلیل زبانی ماده 504, استصحاب آثارمالکیت موجر, قاعده تسلّط, استفاده از ملاک ماده540 قانون مدنی, از جمله مستندات اثباتی نظریه­ی مزبور می­باشند؛ همچنان که قاعده اذن, قاعده لاضرر و مقوله حق ریشه به عنوان دلایل نظریه­ی عدم امکان اجبار, در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.

لینک کمکی