مقاله رهيافتها و سازوکارهاي به کارگيري قواعد اخلاقي در لايحه حمايت از خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رهيافتها و سازوکارهاي به کارگيري قواعد اخلاقي در لايحه حمايت از خانواده :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :26

زن و مرد عشق را با اخلاق میآمیزند تا زمینه را برای ارتقا سطح کیفیت حیات عاطفی خویش مهیانموده و محیط سرشار از وحدت و همبستگی را برای رشد جسمی و معنوی کودکان فراهم آورند .برخی از قواعد و آموزههای اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی بروز یافته اند؛تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر و همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند ازگزارههای حقوقی است که در بستر تحول قواعد اخلاقی ظهور یافته است. نفوذ گسترده اخلاق درقواعد حقوقی حقوق خانواده چنان گسترده و عمیق است که نه تنها میتوان اخلاق را از عناصر شکلدهنده حقوق خانواده, بشمار آورد, بلکه بر آن مقدم شمرد؛ قواعد اخلاق ی همان گونه که در قوامخانواده مؤثر میافتد, در استواری آن نیز نقش ایفا مینماید؛ بدین جهت قواعد اخلاقی پشتوان هحمایت از نهاد خانواده است. توصیه به صلح و سازش از طریق مراکز مشاوره خانواده و نهاد داوری,التزام به عدالت بین همسران, جدایی به احسان, از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح هحمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین, درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده واجرای اصول و قواعد اخلاقی, در فرض خلا قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده, پلیسخانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی , از جمله سازوکارهاینهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحه حمایت از خانواده است.

لینک کمکی