مقاله اعمال قاعدهي ضمان معاوضي در انحلال عقود معاوضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اعمال قاعدهي ضمان معاوضي در انحلال عقود معاوضي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :28

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع, هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون, قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده, یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد, در انحلال عقود معاوضی, یعنی در اقاله و فسخ,پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثباتعدم مقاله اعمال قاعدهي ضمان معاوضي در انحلال عقود معاوضي, به بررسی وجود یا عدم وجود ضمانقهری شخص متصرف پرداخته شود.در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ, بدونآنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد, موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود.

لینک کمکی