مقاله تحليل فقهي و نقدِ موادي از قانون مجازات اسلامي راجع به مسؤوليت بيت المال در پرداخت دي? قتل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل فقهي و نقدِ موادي از قانون مجازات اسلامي راجع به مسؤوليت بيت المال در پرداخت دي? قتل :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :46

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده , حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه , به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در ماد 236 قانون مجازاتاسلامی, که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ,محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِصدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال , می توان راهکارهای جایگزینی را کهبا مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد , ارائه نمود . از این رو, در این باره تجدید نظر در موادمذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف ماد 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.

لینک کمکی