مقاله شروط ضمن عقد نکاح، بررسي و مقارنه مواردي از آن در فقه اماميه و اهل سنّت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شروط ضمن عقد نکاح, بررسي و مقارنه مواردي از آن در فقه اماميه و اهل سنّت :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :43

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است, به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص, فعل یاترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد, شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی بهصحیح و باطل تقسیم می شود, شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد, در غیر اینصورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یاشرایط عمومی صحت عقد شود, مثل اینکه مجهول و یا خلاف متقتضای ذات عقد باشد, شروط صحیح را می توان سهگونه دانست, شرط صفت, شرط فعل, شرط نتیجه.چنانچه یکی از زوجین وصف خاصی را از طرف مقابل در عقد نکاح خواسته باشد, در صورت کشف خلاف,مشروط له حق فسخ دارد, این نوعی تدلیس است که موجب حق خیار م ی شود؛ با شرط نتیجه زوجه می تواند وکیل ووکیل در توکیل طلاق خودش باشد , این شرط, عقد وکالت را لزوم حکمی می دهد و نوعی وکالت بلاعزل است . زنمی تواند با شرط فعل برخی از حقوق زوج را اسقاط و یا دامنه سلطنت او را نسبت به خود محدود کند . شرط خیار درعقد نکاح جایز نیست . اهل سنت توکیل و تفویض طلاق را به زوجه جایز دانسته و تخییر زوجه در انحلال نکاحخودش را خاص پیامبر (ص) ندانسته و گفته اند هرگاه زوج, زوجه را در ادامه ازدواج و انحلال آن, مخیر کند و اوجدائی و پایان زندگی مشترک را انتخاب کند, عقد نکاح منحل می شود. در فق ه امامیه طلاق تخییری, خاص پیامبرشناخته شده است.

لینک کمکی