مقاله بررسي نظريه هاي حرمت و حليت استفاده از رحم جايگزين در فقه اماميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نظريه هاي حرمت و حليت استفاده از رحم جايگزين در فقه اماميه :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :61

این نوشتار به بررسی حکم تکلیفی استفاده از رحم جایگزین م یپردازد که در این خصوص ضمنبررسی منابع معتبر فقه امامیه, چهار نظریه حرمت, اباح ه واقعی, برائت ظاهری و جواز در فرضضرورت به دست آمد. قائلین به حرمت با استدلال به آیات و روایات متضمن وجوب حفظ فرج یالزوم احتیاط در آن, حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبیه و نهی بر اختلاط انساب, جایگزینی رحم راحرام دانسته و برخی فقیهان نیز با استناد به اصول اباحه و برائت, قائل بر حلیت شد ه اند . نظری هچهارم نیز صرفاً استفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درمانی و به شرط ضرورت جا یز دانستهاست. با بررسی نظریات مزبور و آرای فقیهان امامیه و ادله استنادی آن ها مشخص شد که هیچ یکاز آیات و روایات مستند نظریه حرمت, مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریه سوم به اصلبرائت نیز با وجود جریان اباحه واقعی در محل بحث, مخدوش است . نظری ه آخر نیز به جهتعمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیه موضوعات و عدم ارائه نظر مستقل پیرامون جایگزینی, فاقدمبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث, روند پژوهش حاضر, ما را به سمت نظری ه دوم یعنیحلیت به استناد اصل اباحه واقعی رهنمون گشت.

لینک کمکی