مقاله توسعه سرمايه اجتماعي و نقش آن در تحقق اهداف چشم‌انداز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توسعه سرمايه اجتماعي و نقش آن در تحقق اهداف چشم‌انداز :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :28

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناخت نقشتوسعه سرمایه اجتماعی در تحقق اهداف چشم اندازکشور است. در این پژوهش از روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش حدود دویست نفر از دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی می باشند که به روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای از میان واحدهای دانشگاه ازاد اسلامی در شهر تهران انتخاب شده اند. در این مقاله نخست به طرح موضوع پرداخته و سپس چشم انداز,ویژگیها و دلایل شکل گیری آن در کشورمطرح و در ادامه به مدیریت راهبردی و ضرورت استفاده از آن به عنوان عاملی موثر در رشد و توسعه جوامع اشاره نموده و سپس سرمایه اجتماعی معرفی و جایگاه و نقش آن درتحقق اهداف چشم انداز توصیف گردیده است. در ادامه ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف , چارچوب نظری , سوالات و فرضیه های تحقیق مطرح و در خاتمه نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها ارایه شده است . نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این هستند که رابطه بین سرمایه اجتماعی وتحقق اهداف چشم انداز در این پژوهش مثبت و معنی داراست. همچنین رابطه بین تحقق اهداف چشم انداز و هر یک از هشت شاخص مربوط به سرمایه اجتماعی نیز مثبت می باشد.

لینک کمکی