مقاله بررسي تاثيرات اقتصادي،اجتماعي و زيست محيطي تاسيسات صنعتي برفرايند توسعه (نمونه موردي: شهرستان جم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثيرات اقتصادي,اجتماعي و زيست محيطي تاسيسات صنعتي برفرايند توسعه (نمونه موردي: شهرستان جم) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

هدف از پژوهش حاضر, بررسی تاثیرات (اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی) تاسیسات صنعتی بر توسعه شهرستان جم می باشد. روش این تحقیق کیفی بوده و با استفاده از نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری 32 نفر از صاحبنظران ونخبگان شهرستان انتخاب شدند که از آنان مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد. این پژوهش به بررسی اثرات و پیامدهای صنعت پالایشگاهی بر فرایند توسعه شهرستان جم در بعد اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی از نگاه نخبگان و متخصصان پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسع صنعتی و پیشرفت های تکنولوژی ناشی از راه انداری پالایشگاه در شهرستان جم پیامدهای متناقضی را به دنبال داشته است. از طرفی در بعد اقتصادی, با ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار و امکانات زیربنایی فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای شهرستان فراهم آورده است و از طرف دیگر, تبعات اجتماعی و زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده که منجر به بروز آسیب های اجتماعی مختلفی شده است.

لینک کمکی