مقاله بررسي عوامل موثر در پيشگيري از عود اعتياد با تاکيد بر رويکرد درماني مرکز اجتماع درمان مدار شهرستان خمين (1390-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل موثر در پيشگيري از عود اعتياد با تاکيد بر رويکرد درماني مرکز اجتماع درمان مدار شهرستان خمين (1390-1389) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل موثر در پیشگیری از عود با رویکرددرمانی مرکز اجتماع درمان مدار TC) شهرستان خمین می باشد . چار چوب نظری تحقیق با استفاده از نظراتی همچون برچسب زنی لمرت ,اجتماعی شدن مید ,انزواطلبی مرتن,پاداش و موفقیت هومنز و پویای گروهی کورت لوین در تبیین عود می باشد. روش تحقیق یمایشی – اسنادی است که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . از میان افراد مراجعه کننده برای درمان گروهی مرکز TCیک نمونه 283نفری با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است که به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.روش انتخاب نمونه ها به طریق تصادفی ساده انجام گرفت . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spssو آزمون پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دریافت برچسب و عود ,و بین جامعه پذیری مجدد و کاهش میزان عود,و بین انزواطلبی و عود وبین درمانهای گروهی و کاهش عود رابطه معنا دار وجود دارد . ولی بین رفتارهای لذت بخش و عود رابطه معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی