مقاله تأثير اشتغال مادران بر هوش فرهنگي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير اشتغال مادران بر هوش فرهنگي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :29

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر اشتغال مادران بر هوش فرهنگی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر اصفهان می باشد . جامعه آماری تحقیق , شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه در سال تحصیلی 88 – 89 می باشد که تعداد آن ها 86142 بود و از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی بر اساس متغیرهای جنس و مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی انتخاب شده اند . برای بررسی این موضوع از نظریات هافمن , ارلی و انگ سود بردیم و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت . هوش فرهنگی در چهار بعد اجتماعی شدن , انعطاف پذیری , مدارا و مردم پذیری مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاکی از این مطلب بود که بین اشتغال مادران و وضعیت مدارا و انعطاف پذیری فرزندان رابطه وجود داشت ولی بین اشتغال مادران و جامعه پذیری و مردم آمیزی فرزندان رابطه وجود نداشت. همچنین تأثیر اشتغال مادر بر اجتماعی بودن فرزند با توجه به جنسیت فرزند تأیید نشد ولی تأثیر شغل مادر بر اجتماعی شدن فرزند با توجه به نوبت تولد فرزند دوم تأیید شد.

لینک کمکی