مقاله بررسي اثرات فرهنگي اجتماعي توسعه ورزش در ايران با تأکيد بر ورزش فوتبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات فرهنگي اجتماعي توسعه ورزش در ايران با تأکيد بر ورزش فوتبال :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

این مقاله به ارتباط ورزش فوتبال با برخی پدیده های فرهنگی و مسائل اجتماعی در جامع ایرانی می‌پردازد. هدف محقق, ارزیابی نقش, کارکرد و جایگاه این ورزش در جامع مذکور است. از نظر روش شناختی, این بررسی مبتنی بر تحلیل نظری فواید ضروری ورزش فوتبال در جامع ایرانی است. بدین سان دو روش کتابخانه ای و اسنادی راهگشای جمع آوری داده های تحقیق حاضر گشته اند. نتیجه آنکه جذب اقوام در جامع ملی به واسطه ورزش فوتبال و شرکت دادن بانوان در حوزه های عمومی جامعه از کارکردهای هویت ساز آن است. این ورزش, محلی برای تجلی و ظهور رفتارها و خشونت هایی است که به‌طور معمول مجاز شمرده نمی‌شوند. فوتبال, ارزان, ساده, مهیج و تفریحی مفرح نزد مردم است. از این منظر, کارکردی آموزشی برای یاد دادن قواعد زندگی اجتماعی و شیوه های سازگاری با جامعه و مرزبندی های مرسوم یافته است.

لینک کمکی