مقاله مطالعه کيفي توسعه و تغيير فرهنگ سازماني و شناسايي نقاط اهرمي آن با رويکرد اصلاح اخلاق کار در سازمان هاي دولتي (مورد مطالعه استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه کيفي توسعه و تغيير فرهنگ سازماني و شناسايي نقاط اهرمي آن با رويکرد اصلاح اخلاق کار در سازمان هاي دولتي (مورد مطالعه استان گلستان) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط اهرمی فرهنگ سازمانی آن با رویکرد اصلاح اخلاق کار و طراحی الگوی توسعه و تغییر آن در سازمان های دولتی استان گلستان انجام شد. نوع پژوهش کیفی و روش پژوهش گراندد تئوری بود. جامعه آماری پژوهش شامل 17 نفر از مدیران سازمان های دولتی استان گلستان بود که با استفاده از مصاحبه داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش گردآوری شد. یافته ها در سه مرحله کدگذاری 1- کدگذاری باز 2- کدگذاری محوری و 3- کدگذاری انتخابی اجرا شد که در مجموع 73 مفهوم از مصاحبه ها استخراج و در قالب 7 مقوله اصلی حول محور اخلاق کار تقسیم بندی شد. نتیجه پژوهش نشان داد: مقوله اول, که رویکرد راهبردی به اصلاح اخلاق کار نام دارد با نتیجه (600/0), مقوله دوم که مدیریت ارزش های سازمان نام دارد با نتیجه (446/0)؛ مقوله سوم که مدیریت عملکرد تغییر مدار نام دارد با نتیجه (505/0)؛ مقوله چهارم که مهارتهای رهبری تحول گرا نام دارد با نتیجه (729/0)؛ مقوله پنجم که کارکنان حامی تغییر نام دارد با نتیجه (618/0)؛ مقوله ششم که مدیریت دانش و اطلاعات تغییر نام دارد با نتیجه (730/0)؛ و مقوله هفتم که سازماندهی متناسب باز نام دارد با نتیجه (646/0), هرمقوله بیشترین و کمترین ضریب مسیر نسبت به پیامدهای اصلاح اخلاق کار را به خود اختصاص داده اند.

لینک کمکی