مقاله بررسي رابطه بين مديريت دانش و سلامت سازماني (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان و هيئت هاي ورزشي استان هرمزگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين مديريت دانش و سلامت سازماني (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان و هيئت هاي ورزشي استان هرمزگان) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان انجام گرفت.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان (243N=) بوده است. برای تعیین حجم نمونه کل جامعه آماری را به صورت کل شماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه مدیریت دانش ارشد (1393), سلامت سازمانی هوی و تارتر (1997), دو ضریب اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 85/. و 94/0 گزارش شده بود. داده ها توسط آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی کندال و رگرسیون چند متغیری) تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان دادند که, بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد مدیریت دانش (شناسایی دانش, خلق و اکتساب دانش, انتقال دانش, ذخیره سازی دانش و کاربرد دانش) و سلامت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. در نهایت بر اساس مقدار R2 تعدیل شده 57 درصد از تغییرات سلامت سازمانی توسط انتقال دانش, خلق دانش و ذخیره دانش تبیین شد.

لینک کمکی