مقاله بررسي نشاط اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان سال تحصيلي 90-89

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نشاط اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان سال تحصيلي 90-89 :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :36

این تحقیق به بررسی نشاط اجتماعی و عوامل موثر برآن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان می پردازد, و سعی دارد رابطه بین نشاط اجتماعی و عوامل موثر برآن را روشن سازد. اندیشمندان و دانشوران اعتقاد دارند انسان, با نشاط است که در زندگی خانوادگی و اجتماعی موفق می شود و بواسطه نشاط مایه خیر و برکت را برای خود و افراد جامعه بوجود می آورد. و در مقابل انسان ناشاد, انسانی است که در تصمیم گیریها و کارها و سایر رفتارهایش با سستی و کندی عمل می کند و باعث ضرر و زیان برای خود, خانواده و جامعه اش می شود, بر همین اساس شناخت عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده نشاط اهمیت و ضرورت فراوانی دارد. روش تحقیق پیمایش بوده و اطلاعات لازم با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد شده شامل 40 گویه باز و بسته روی نمونه مورد مطالعه 365 نفر از دانشجویان که با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ضمنی انتخاب شده بودند, جمع آوری شده است. پردازش داده ها با استفاده از بسته نرم افزاری spss و تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش آمار توصیفی و اسنباطی با توجه به آماره های متناسب پارامتریک و ناپارامتریک صورت پذیرفته است. در این تحقیق تاثیر و همبستگی متغیرهای مستقل(ارضا نیازها, امید به آینده, مقبولیت اجتماعی, پایگاه اقتصادی - اجتماعی ) با متغیر وابسته نشاط اجتماعی بررسی شده که یافته های تحقیق نشان می دهد همه متغیرها بجز پایگاه اقتصادی - اجتماعی با نشاط اجتماعی رابطه و همبستگی معنی داری دارند. بطور کلی می توان گفت که برای داشتن خانواده و جامعه بانشاط و سالم بایستی شرایطی فراهم گردد که به وجود آوردن این شرایط بر دوش فرد, خانواده و جامعه می باشد.

لینک کمکی