مقاله سطح بندي شهرستان هاي استان خوزستان بر اساس شاخص هاي توسعه فرهنگي با استفاده از روش تحليل روابط خاکستري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سطح بندي شهرستان هاي استان خوزستان بر اساس شاخص هاي توسعه فرهنگي با استفاده از روش تحليل روابط خاکستري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

کاهش نابرابری در بهره­مندی از منابع, دست­آوردها و امکانات جامعه, یکی از مهم­ترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می­رود. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات, توزیع متعادل را نیز در بر می­گیرد. فرهنگ پایه رفتارهای انسانی به شمار می­رود و بخش قابل توجهی از رفتارهای اقتصادی نیز بر این بنیان استوار است. درباره­ی اثر فرهنگ بر توسعه می­توان به ایجاد دارایی­های زیادی از قبیل مهارت­ها و محصولات فرهنگی اشاره کرد که در ارتقای رفاه جامعه اثر به­سزایی دارد. هدف از این پژوهش سطح­بندی شهرستان­های استان خوزستان از بعد توسعه فرهنگی است. جامعه آماری, شامل 24 شهرستان استان خوزستان می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات و داده­ها از روش کتابخانه­ای- اسنادی و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل روابط خاکستری استفاده شده است و معیارهای مورد استفاده در سطح­بندی گزینه­ها, با استفاده از روش مقایسات زوجی AHP)) وزن­دهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش, بیانگر آن است که بین شهرستان­های استان خوزستان, از نظر بهره­مندی از فضاها و امکانات فرهنگی تفاوت چشم­گیری وجود دارد؛ به گونه­ای که شهرستان اهواز با بیشترین امتیاز(000/1), و همچنین شهرستان­های بهبهان و دزفول به ترتیب با امتیاز (431/0) و (403/0) از بالاترین رتبه و سایر شهرستان­های استان خوزستان از کمترین رتبه از نظر شاخص­های توسعه فرهنگی بر اساس مدل تحلیل روابط خاکستری برخوردار می­باشند.

لینک کمکی