مقاله تحليل جامعه‌شناختي رابطه عدالت اجتماعي با اعتماد اجتماعي (مورد مطالعه: شهروندان شهر شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل جامعه‌شناختي رابطه عدالت اجتماعي با اعتماد اجتماعي (مورد مطالعه: شهروندان شهر شيراز) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی در جوامع امروزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. عدالت نیز به عنوان یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته به شمار میرود. این پژوهش نیز با هدف بررسی تاثیر عدالت اجتماعی بر اعتماد اجتماعی صورت گرفته‌است. این مطالعه با روش پیمایش و به صورت مقطعی انجام شده‌است. داده‌های مطالعه حاضر از 384 نفر از شهروندان شهر شیراز که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند, گرد‌آوری گردید برای دستیابی به داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده‌است که در این پرسشنامه از آلفای کرونباخ و اعتبار سازه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد عدالت اجتماعی و اعتماد رابطه آماری معناداری وجود دارد. در میان ابعاد عدالت بعد رویه ای با میزان همبستگی 39/0 بیشترین رابطه را با اعتماد داشته است پس از آن بعد توزیعی با مقدار همبستگی 35/0و بعد شناختی با 30/0 رابطه معناداری با اعتماد داشتند و بعد بین فردی عدالت با مقدار 17/0کمترین رابطه معنادار را با اعتماد داشته است. اما نتایج مدلسازی نشان داد که بین ابعاد عدالت, تنها عدالت توزیعی با ضریب استاندارد 697/0 و عدالت شناختی با 447/0 و عدالت بین فردی با ضریب تعیین 259/0 با اعتماد رابطه دارد.

لینک کمکی