مقاله الگوي عِلّي ارتباط بين تعهد حرفه اي، جامعه پذيري سازماني و افشاي اسرار دانشجويان رشته مديريت استان قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوي عِلّي ارتباط بين تعهد حرفه اي, جامعه پذيري سازماني و افشاي اسرار دانشجويان رشته مديريت استان قزوين :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

مطالعه حاضر به بررسی الگوی عِلّی ارتباط بین تعهد حرفه­ای, جامعه­پذیری سازمانی و افشای اسرار دانشجویان مدیریت در استان قزوین می­پردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کابردی و از لحاظ جمع­آوری اطلاعات از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل820 نفر از دانشجویان مدیریت استان قزوین است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده و فرمول کوکران 86 نفر برآورد شد. داده­ها و اطلاعات موردنیاز در این تحقیق مربوط به سال 95-1394 هستند که جهت گردآوری آن­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با روش پانل متخصصان و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ (85/0) ارزیابی شد. جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای تعهد حرفه­ای, جامعه­پذیری و افشار اسرار در بین دانشجویان رشته مدیریت از روش تحلیل رگرسیونی با رویکرد حداقل مربعات معمولی (OLS) و آزمون فرضیه استفاده شد. ضریب برآورد شده برای متغیرهای تعهد حرفه­ای و جامعه­پذیری دانشجویان مدیریت به ترتیب 129/0 و 721/0- به­دست آمد. نتایج نشان داد که در سطح احتمال 05/0 () متغیر تعهد حرفه­ای بر افشای اسرار توسط دانشجویان مدیریت اثر معناداری ندارد, اما متغیر جامعه­پذیری سازمانی اثر منفی و معنی­داری بر این متغیر (افشای اسرار) دارد. بدین مفهوم که افزایش میزان جامعه­پذیری در بین دانشجویان رشته مدیریت منجر به کاهش افشای اسرار توسط آن­ها می­شود. مقادیر آماره F-statistic و ضریب تعیین (R2) نیز به ترتیب 01/12 و 723/0 برآورد شدند که معنی­داری تحلیل واریانس و خوبی برازش انجام شده را نشان می­دهند.

لینک کمکی