مقاله تحليل جامعه شناختي تأثير بي هنجاري بر بي تفاوتي اجتماعي (مورد مطالعه: شهر بابل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل جامعه شناختي تأثير بي هنجاري بر بي تفاوتي اجتماعي (مورد مطالعه: شهر بابل) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بی­هنجاری و وضعیت آنومیک جامعه ایران بر بی­تفاوتی اجتماعی شهروندان تدوین شده است. از روش پیمایش, با جمعیت نمونه 385 نفری از میان شهروندان بالای 18 سال شهر بابل, برای بررسی موضوع استفاده شده است. روائی و پایایی پرسش‎نامه به ترتیب با اعتبار‎ صوری و آلفای‎کرونباخ به مقدار 85/0 مورد سنجش قرار گرفته است. تحلیل و بررسی یافته‎ها نشان می­دهد که بی­تفاوتی اجتماعی در زنان بیشتر از مردان است, همچنین با افزایش سن و درآمد از میزان بی­تفاوتی اجتماعی کاسته می­شود. میان متغیر بی­هنجاری و بی­تفاوتی اجتماعی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد, بطوری­که با افزایش(یا کاهش) بی­هنجاری, میزان بی­تفاوتی اجتماعی افزایش(یا کاهش) می­یابد. همچنین میان بی­هنجاری و بُعد بی­تفاوتی مدنی رابطه معناداری وجود دارد ولی میان بی­هنجاری و بُعد بی­تفاوتی نوع­دوستانه رابطه­ای معناداری مشاهده نشده است.

لینک کمکی